میزان تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت ارزان قیمت به ترتیب در کلانشهر ها و هر واحد مسکن تولید شده مبلغ پانصد میلیون (500،000،000)ریال و در سایر شهرها مبلغ چهارصد میلیون (400،000،000)ریال تعیین شده استحداکثر دوره مشارکت در تسهیلات ساخت 30 ماه و حداکثر دوران ودیعه اسکان موقت تا 30 ماه و طبق مقررات داخلی بانک مسکن می باشد.
میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت با نرخ سود پنجاه درصد(50%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جهت تسهیلات متناظر برای متقاضیان نوسازی مسکن و محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی به ترتیب در کلانشهرها دویست میلیون(200،000،000)ریال و در سایر شهرها یکصدو پنجاه میلیون )(150،000،000)ریال تعیین شده است.
پروژه های مشمول این تسهیلات عبارتند از :