98/11/27 23:50:40
نتیجه استعلام ملک
مشخصات ملک
ملک شما با مشخصات ذیل در بافت فرسوده قرار ندارد
کد جام:
کد پستی:
آدرس:
موقعیت ملک شما در نقشه