98/03/29 18:23:18
نتیجه استعلام ملک
مشخصات ملک
ملک شما با مشخصات ذیل در بافت فرسوده قرار ندارد
استان:
شهر:
کد جام:
کد پستی:
آدرس:
موقعیت ملک شما در نقشه