میزان تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت ارزان قیمت به ترتیب در کلانشهر ها و هر واحد مسکن تولید شده مبلغ پانصد میلیون (500،000،000)ریال و در سایر شهرها مبلغ چهارصد میلیون (400،000،000)ریال تعیین شده استحداکثر دوره مشارکت در تسهیلات ساخت 30 ماه و حداکثر دوران ودیعه اسکان موقت تا 30 ماه و طبق مقررات داخلی بانک مسکن می باشد.
میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت با نرخ سود پنجاه درصد(50%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جهت تسهیلات متناظر برای متقاضیان نوسازی مسکن و محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی به ترتیب در کلانشهرها دویست میلیون(200،000،000)ریال و در سایر شهرها یکصدو پنجاه میلیون )(150،000،000)ریال تعیین شده است.
پروژه های مشمول این تسهیلات عبارتند از :
  • 1.تمامی پروژه‌هاي نوسازي مسکن که بر اساس طرح بهسازي و نوسازي مصوب استان در محلات هدف بازآفرینی شهري موفق به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداري می‌شوند.
  • 2.پروژه‌هاي ویژه جابجایی و اسکان ساکنین محلات هدف که به تأیید شرکت بازآفرینی شهري ایران رسیده و یا می‌رسند.
  • 3. پروژه‌هاي خارج از محدوده مصوب که به منظور معوض املاك واقع در محدوده مصوب که با تأیید شرکت بازآفرینی شهري ساخته می‌شوند.
  • تبصره 1 : موارد استثناء به تشخیص هیأت اجرایی استان/ مدیرکل راه و شهرسازي استان و پس از تأیید شرکت بازآفرینی شهري مشمول پرداخت تسهیلات می باشد.
  • تبصره 2 : ملاك تعداد تسهیلات پرداختی به پروژه‌هاي مندرج در بندهاي فوق، تعداد واحدهاي مندرج در پروانه ساختمانی اولیه صادره توسط شهرداري می‌باشد.
  • تبصره 3 : در صورت وجود تقاضا و محدودیت در سهمیه استان، اولویت‌هاي پرداخت تسهیلات در سطح استان به شرح ذیل می‌باشد:
  • اولویت 1. توسعه‌گرانی که نوسازي محلات هدف را در قالب طرح بهسازي و نوسازي محله در دستور کار خود قرار داده اند.
  • اولویت 2. پروژه‌هاي تجمیعی که تعداد واحدهاي تولید شده آن بیش از 10واحد مسکونی باشد.اولویت 2. پروژه‌هاي تجمیعی که تعداد واحدهاي تولید شده آن بیش از 10واحد مسکونی باشد.
  • اولویت 3. سایر پروژه‌هاي تجمیعی
  • اولویت 4. در صورت نبود متقاضی در قالب اولویت‌هاي بالا، سایر پروژه‌هاي نوسازي موضوع این بند، قابل معرفی به بانک می باشند.